ជំនួយការសម្របសម្រួលកម្មវិធី Odoo 

តើអ្នកត្រូវការជំនួយការជួយតម្លើងនិងបង្កើតកម្មវិធី Odoo Project ជូនអ្នកមែនទេ?

ចុចបញ្ជូនពីបញ្ហាដែលអ្នកមានមកកាន់ក្រុមអ្នកឯកទេសកម្មវិធី Odoo របស់យើង បន្ទាប់មកពួកគេនឹងឆ្លើយតបមកកាន់អ្នកវិញ។

ដាក់ស្នើរសុំជំនួយ Odoo

ជំនួយសម្រួបសម្រួលផ្នែកNetwork 

បណ្តាញ Network របស់អ្នកមិនមានសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវមែនទេ ឬក៏អ្នកជួបបញ្ហាជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងបណ្តាញ Network របស់អ្នក?

ចុចបញ្ជូនពីបញ្ហាដែលអ្នកមានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីអោយអ្នកជំនាញរបស់យើងជួយដោះស្រាយជូនអ្នក

Submit Network Ticket