សេវាផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកបច្ចេកទេស

 ​​​​​ពួកយើងផ្តល់ជូនធនធានក្រុមជំនាញបច្ចេកទេស សំរាប់អតិថិជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅបរទេស

ហេតុអ្វីគួរជ្រើសរើសសេវាOutsourcingពីខ្មែរដេវ? គឺដើម្បីទទួលបានសមិទ្ធិផលក្នុងអាជីវកម្មខ្ពស់ផ្តាច់គេ!
កាត់បន្ថយការលំបាក!មានពេលវេលាផ្តោតទៅលើកិច្ចការអាទិភាពរបស់អ្នក! 

កាត់បន្ថយថ្លៃកម្លាំងពលកម្មនិងថ្លៃដំណើរការខាងក្នុងស្ថាប័នអោយតិចជាងមុន
អាចគ្រប់គ្រងធនធានខាងក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយ
ទទួលបានអ្នកដែលមានទេពកោសល្យជាច្រើននាក់ភ្លាមៗ ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃចំនាយដូចជាការចំនាយរើសបុគ្គលិក ចំនាយបណ្តុះបណ្តាល ចំនាយគ្រប់គ្រង ឬចំនាយប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំឡើយ
•  អាចផ្ទេរមុខងារដែលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងមកអោយខ្មែរដេវបាន
•  ជួយសន្សំសំចៃថវិកានៅក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នក

Odoo • Text and Image
 
Odoo • Image and Text

អតិថិជនដែលត្រូវការសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកបច្ចេកទេសពីខ្មែរដេវ

We work with a wide array of clients, from famous global brands and organizations, to small and medium businesses in the United States, Canada, Europe and Asia.

Some of our partners don’t have the time or expertise to deal with IT, software development, design, or the optimization of their systems. In many countries, these services can be far too expensive.

That’s where Haystack Labs comes in: Cambodia is today a stable hub of innovation and growth — with a young and ambitious workforce. We put these human resources to work for you.

ដឹងបន្ថែមពីតារាងតម្លៃ  

ពួកយើងរីករាយជានិច្ចក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្សាជូនលោកអ្នក
ចំពោះសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកបច្ចេកទេសអោយស្របទៅ
តាមតម្រូវការនិងផែនការថវិកាក្នុងស្ថាប័នលោកអ្នក។