កម្មវិធីOdoo ERP

(ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រង
ស្ថាប័ននិងអាជីវកម្ម)

បច្ចេកវិទ្យាតែមួយគត់ដែលអ្នកត្រូវការសំរាប់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងអស់
នៅក្នុងស្ថាប័ននិងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ទម្រង់មុខងារកម្មវិធីរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយនាំមកនូវលក្ខណៈសាមញ្ញនិង
ទទួលបានការពេញចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់។

 
 

តើកម្មវិធី Odooផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបអ្វីខ្លះ?

Odoo ជាប្រព័ន្ធកម្មវិធី softwareសំរាប់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយប្រភេទដែលរួមបញ្ចូល​ ការគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកក្នុងស្ថាប័នមករួមគ្នាតែមួយ។

វាមានភាពបត់បែនដែលស្របនឹងតម្រូវការលោកអ្នកសំរាប់ស្ថាប័ន ឬក៏សំរាប់ប្រភេទទំហំអាជីវកម្មដែលលោកអ្នកចង់បានមានដូចជាប្រព័ន្ធសំរាប់:

 • ការលក់ទំនិញអនឡាញប្រភេទ e-Commerce និងការគ្រប់គ្រងហាង

 • ការគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សសំរាប់ស្ថាប័ន និងដំណើរការរើសបុគ្គលិក

 • ការគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារ Marketing

 • ការគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់

 • ការគ្រប់គ្រងផ្នែកគណនេយ្យ

 • ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន CRM

 • ការគ្រប់គ្រងឃ្លាំង និងស្តុកទំនិញ

 • ការគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់គម្រោង

  ...រួមមានជាច្រើនផ្នែកទៀត


                                             បច្ចេកវិទ្យានៃកម្មវិធី Odoo មានសារៈសំខាន់សំរាប់អ្នក ប្រសិនបើ...

                                              

                                             អ្នកត្រូវការអោយប្រព័ន្ធការងារមានស្តង់ដារ មានប្រសិទ្ធិភាព និងរៀបចំបានប្រសើរជាងមុន

                                             អ្នកត្រូវការដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដែលរៀបចំ
                                             តម្រូវតាមចក្ខុវិស័យស្ថាប័នឬអាជីវកម្មអ្នក

                                             អ្នកមានគម្រោងចង់បង្កើតអាជីវកម្មរបស់អ្នកអោយ
                                             មានការរីកចម្រើនមួយកម្រិតទៀត

                                              អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Odoo

                                              កម្មវិធី Odoo ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ERPs ល្បីៗដូចជា
                                              SAP និង Microsoftប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់
                                              និងមានការរចនាយបែបសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់


                                              • ងាយស្រួលប្រើ៖ មានផ្ទៃរូបរាងស្រលះមិនស្មុគស្មាញ អ្នកនឹងចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ
                                               ភ្លាមៗ

                                              • កម្មវិធី Software រួមបញ្ចូលគ្នា៖ មានទម្រង់ ជាង1000+​មុខងារដែលស័ក្តិសមជាមួយ
                                               នឹងអាជីវកម្មជាច្រើនប្រភេទ

                                              • ងាយស្រួលតម្លើងបញ្ចូល និងច្នៃអោយត្រូវតាមតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នលោកអ្នក

                                              • បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យ៖ បន្តបច្ចុប្បន្នភាពជានិច្ចដើម្បីភាពទំនើបឈានមុខគេ

                                               វីដេអូណែនាំ និង ព័ត៌មានផ្សេង

                                                
                                                

                                               ផ្នែកគណនេយ្យ

                                                
                                                

                                               ផ្នែកលក់ទំនិញ eCommerce

                                                
                                                

                                               ផ្នែកយន្តកម្ម

                                                
                                                

                                               ផ្នែកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអតិថិជន

                                                
                                                

                                               ផ្នែកគម្រោង

                                                
                                                

                                               ផ្នែកសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (eLearning)