សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យា IT 

                  តើប្រព័ន្ធ Systems ក្នុងស្ថាប័នអ្នកដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងសុវត្ថិភាពដែរឬទេ?  ចាំពួកយើងជួយអ្នក

What Haystack Labs Can Do

ជាមួយនឹងគម្រោងជាង 150 គម្រោងដែលបានទទួលពីវិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ខ្មែរដេវមានឱកាសយល់ច្បាស់ពីឧបសគ្គ និងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា IT ដែលស្ថាប័ននិងអាជីវកម្មនីមួយៗបានជួបប្រទះ

ពួកយើងនឹងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យា IT រួមទាំងផ្តល់ជូនអ្នកនូវធនធាន យោបល់បច្ចេកទេស និងការរៀបចំដើម្បីដំណើរការ តម្លើងគម្រោងរបស់អ្នកឲ្យជោគជ័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

- សេវាត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសលម្អិត

- ការគ្រប់គ្រងបញ្ជារដំណើរការប្រព័ន្ធឌីជីថល

- ការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធកម្មវិធី Hardware និង​ Software

- ជួយរៀបចំគ្រប់គ្រងថ្លៃចំណាយលើប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសអោយមានតម្លៃសមរម្យ - និងរៀបចំគ្រប់គ្រងរយៈពេលធ្វើការតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់

- ជួយសម្របសម្រួលរាល់ដំណើរការគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាអោយដំណើរការរលូន

Odoo • Text and Image
 
Odoo • Image and Text

ហេតុអ្វីសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា IT ចាំបាច់សំរាប់អតិថិជនខ្មែរដេវ?

ពួកយើងអាចស្វែងរកហានិភ័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងស្ថាប័នអ្នក និងចង្អុលបង្ហាញពីវិធីពង្រឹងបន្ថែមអោយប្រសើរជាងមុន ដែលភាគច្រើនគឺជួយដល់អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្ថាប័នបស់អ្នកដំណើរការដោយរលូន និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីអោយអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនពីវា ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបែរជាជួបបញ្ហាដូចរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់ខ្មែរដេវ:

ស្ថាប័នឬអាជីវកម្មអ្នក ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមុខងារកម្មវិធីនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលហួសសម័យ

ស្ថាប័នអ្នកមានប្រព័ន្ធដំណើរការស្មុគស្មាញមិនច្បាស់លាស់ និងមិនមានស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាត្រឹមត្រូវ

សហគ្រិនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនមានប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ

 អ្នកដែលមានបញ្ហារៀបចំខ្សែ Cabling និង Hardware ខុសស្តង់ដារមិនត្រឹមត្រូវ និងមានគុណភាពអន់

ដឹងបន្ថែមពីតារាងតម្លៃ
 

គំរោងតម្លៃរបស់យើងនឹងរៀបចំទៅតាមប្រភេទនៃគំរោងនិងថវិការនៃស្ថាប័នអាជីវកម្មរបស់អ្នក។